torsdag 11 december 2014

Censuren slår till...

Dom TV-reportage som Mittnytt och Nordnytt sände tidigare i år och som kunde ses även här, är nu tyvärr inte längre möjliga att se. Granskningsnämnden har fällt inslagen som osakliga och partiska i sin kritik mot vindkraften. Det är ganska anmärkningsvärt att Granskningsnämnden i samtliga fall (många) där SVT blivit anmälda för sin okritiska klimatalarmism, så har man friat, medan man här fäller. Det visar tydligt att Granskningsnämnden är både politisk och partisk.

Fråga om opartiskhet
Nämnden anser att den aktuella rapporteringen genomgående förmedlade en ensidigt negativ bild av vindkraftverk i Sverige, där utgångspunkten för rapporteringen var att vindkraft i Sverige är en dålig affär. Att företrädare för vindkraftsindustrin medverkade i den löpande rapporteringen och kort uttalade sig om vissa avgränsade frågor balanserade enligt nämnden inte denna ensidiga bild. Inte heller den omständigheten att en företrädare för Svensk Vindenergi medverkade i inslagen den 7 och 10 mars, vägde upp den partiska framställningen i inslagen mellan den 3 och 6 mars. Den negativa bilden förstärktes vidare av värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebar ett ställningstagande mot vindkraftverksutbyggnaden i Sverige. Exempel på sådana uttalanden var att utbyggnaden sker i rasande fart, att det kan komma att finnas gigantiska snurror nästan överallt, att Norrland exploateras av vindkraft, och att en by hotas att gå under om en stor vindkraftspark bredvid byn blir verklighet. Nämnden konstaterar härutöver, mot bakgrund av den bedömning som gjorts ovan i fråga om kravet på saklighet, att rapporteringens kritiska infallsvinkel bland annat utgick från osakliga uppgifter av väsentlig betydelse för framställningen. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden att de granskade inslagen i rapporteringen mellan den 3 till 6 mars i Mittnytt och Nordnytt var så partiska att de strider mot kravet på opartiskhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar